LV RU EN
LV RU EN

SIA ‘‘TIAMO GRUPA’’

Privātuma Politika

Vispārīgi:

Pārzinis – SIA ‘‘TIAMO GRUPA’’, vienotais reģistrācijas Nr. 42103029977 , apstrādājot personas datus ievēro Vispārīgās datu aizsardzības regulas Nr.2016/679 (turpmāk – Regula)  prasības, kā arī citas Latvijā spēkā esošajās normatīvo aktu prasības.

Kontaktinformācija:

Pārzinis SIA ‘‘TIAMO GRUPA’’

Adrese: Zemnieku iela 32, Liepāja. E-pasts: [email protected]

Tālruņa Nr.: +371 634 84830

Privātuma politika skaidro, kā Pārzinis apstrādā fiziskas personas datus, datu subjekta tiesību īstenošanas kārtību un ar personas datu aizsardzību saistītos jautājumus. Pārziņa  Privātuma politika attiecas uz visa veida personas datu apstrādi, ko veic Pārzinis .

Personas datu apstrādes mērķi

Pārziņa personas datu apstrādes mērķi ir saistīti ar Pārziņa funkcijām.

Pārzinis apstrādā personas datus galvenokārt šādiem mērķiem:

 • Personāla vadība;
 • Darījumu sagatavošana un noslēgšana, nepieciešamo izmaiņu, grozījumu veikšana;
 • Grāmatvedības kārtošana un organizēšana;
 • Prasījumu/pretenziju izvērtēšanai un atrisināšanai, juridisko pretenziju pārvaldība;
 • Jaunumu izsūtīšana;
 • Videonovērošana – Noziedzīgu nodarījumu novēršanai, kontrolei un atklāšanai

Pārzinis neapstrādā īpašas kategorijas personas datus, izņemot noteiktus gadījumus saistībā ar veselības apdrošināšanu vai nelaimes gadījumu izmeklēšanu darbā.

Videonovērošana

Pārzinis veic videonovērošanu biroju ēkā un savās struktūrvienībās – sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietās, informācija par to ir izvietota brīdinājuma zīmju veidā pirms videonovērošanas zonas.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

Pārzinis apstrādā personas datus uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

 • Datu subjekta piekrišana
 • Līguma noslēgšanas vai izpildes mērķim
 • Ar normatīvo aktu noteikta juridiskā pienākuma izpilde
 • Leģitīmās intereses nodrošināšanai

Tiesības atsaukt datu subjekta piekrišanu

Ja personas datu apstrāde ir uzsākta un notiek saskaņā ar datu subjekta piekrišanu, datu subjektam ir tiesības to atsaukt.

Personas datu kategoriju saraksts par datiem, kas var tikt apstrādāti saskaņā ar klienta piekrišanu un citiem tiesiskajiem pamatiem, ir pieejams šeit.

Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.

Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

Personas datu glabāšanas ilgums

Pārziņa rīcībā esošo personas datu glabāšanas ilgums:

Personālatlases dati – 3 mēneši

Darba ņēmēju dati – 75 gadi

Klientu/partneru dati -10 gadi pēc sadarbības izbeigšanās

Videonovērošana – līdz 30 dienām;

Sarakste, saņemtie iesniegumi, pretenzijas – 10 gadi

Grāmatvedības dati – 5 gadi

Sīkdatnes

Sīkdatnes ir teksta datne, kas tiek ievietota mājas lapas lietotāja datora pārlūkprogrammā, lai uzlabotu mājas lapas darbību. Saglabātas sīkdatnes ļauj mums atpazīt jūsu datoru. Atkārtoti apmeklējot Pārzinis  mājas lapu un, izmantojot tikai ar paroli pieejamas mājas lapas sadaļas, sīkdatnes ļauj izvairīties no atkārtotas datu ievades.

Kāpēc Pārzinis  izmanto sīkdatnes

Pārzinis izmanto sīkdatnes šādiem mērķiem:

 • sesiju pārvaldībai un lietotāju autentifikācijai
 • mājaslapas funkcionalitātes nodrošināšanai
 • iegūtu statistikas datus par lapas apmeklētāju plūsmu – apmeklētāju skaitu, lapā pavadīto laiku
 • uzlabotu vietnes darbības efektivitāti

Serveris, kurā izvietota Pārziņa mājas lapa reģistrē mājas apmeklētāja nosūtītos pieprasījumus (atvērtās tīmekļa adreses, izmantotā ierīce un pārlūkprogramma, IP adrese, piekļuves laiks). Šie dati tiek izmantoti tikai tehniskajiem nolūkiem: lai nodrošinātu tīmekļa vietnes pienācīgu funkcionēšanu un drošību. Šo personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir Pārziņa leģitīmā interese.

Pārzinis neizmanto sīkdatnes, lai veiktu lietotāju paradumu izsekošanu, tāpēc Pārzinis   informē par sīkdatņu izmantošanu, bet neprasa Jūsu piekrišanu sīkdatņu ievietošanai atbilstoši likuma prasībām.

Trešo personu sīkdatnes

Pārziņa mājas lapā var būt trešo personu sīkdatnes, it īpaši, google analytics.

Google Analytics rīku nodrošina Google Inc. (ASV uzņēmums), kuram ir piekļuve šī rīka vāktajiem statistikas datiem. Google Inc. ir pievienojusies ES-ASV Privātuma aizsardzības principiem, ES–ASV Privātuma aizsardzības sarakstam, kas apstiprina, ka pakalpojumu sniedzējs ievēro ES pieprasītos privātuma standartus.

 

Sīkdatņu kontrole

Datu subjekts var dzēst sīkdatnes pēc savas izvēles (sīkāka informācija – www.AboutCookies.org un/vai www.youronlinechoices.com/lv/).

Jūs var dzēst visas sīkdatnes, kas jau ir saglabātas Jūsu datorā, un var noteikt, lai pārlūkprogramma neļauj tās saglabāt. Bet tādā gadījumā ir manuāli jānorāda izvēle katru reizi, kad apmeklējat vietni, un daži pakalpojumi un mājas lapas funkcijas var nedarboties.

Personas datu saņēmēji

Likumā noteiktos gadījumos Pārzinis var nodot informāciju trešajām personām. Tāpat Pārzinis  var izmantot ārpakalpojumus, lai nodrošinātu efektīvāku funkciju veikšanu.

Personas dati netiek nodoti uz trešajām valstīm.

Piekļuve saviem personas datiem un citas datu subjekta tiesības

Lai saņemtu informāciju par personas datiem, kurus Pārzinis  par Jums apstrādā Jums ir jāiesniedz iesniegums.

Iesniegumu adresēt Pārziņa atbildīgai personai par personas datu aizsardzību, iesniegumu nosūtīt uz adresi: Zemnieku iela 32, Liepāja, LV3401, e-pasts: [email protected].

Datu subjektam ir tiesības pieprasīt personas datu dzēšanu, personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, lūgt personas datu labošanu atbilstīgi Regulas noteikumiem.

Pārzinis  veic saziņu ar datu subjektu, izmantojot datu subjekta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, adresi).

Kontaktpersona personas datu apstrādes jautājumos ir sasniedzama rakstot e-pastu uz [email protected]

Ja Jums šķiet, ka Jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību ir pārkāptas, Jūs varat iesniegt sūdzību personas datu uzraudzības iestādei atbilstoši Jūsu pastāvīgajai dzīvesvietai.

Šis dokuments ir spēkā no 2018.gada 25. maija

Pārzinim ir tiesības jebkurā brīdī izdarīt izmaiņas, kuras tiek publicētas interneta vietnē – www.tiamo.lv.